Firma Tobud jest obecna na rynku od roku 1997. Biuro projektów prowadzi mgr inż. Tomasz Skórcz - projektant konstrukcji posiadający:

  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (Nr GPKG-I-7342-43/96 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 31.12.1996 r.)

  • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w tym obiekty mostowe (Nr KI-II-7342-90/98 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 31.12.1998 r.).

  • tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego (Decyzja nr RZE/X/0020/09 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31.07.2009 r.)

Działalność firmy obejmuje:
Projekty budowlane, wykonawcze (techniczne) i warsztatowe
Projekty technologiczne (np. obudów wykopów, prefabrykacji, montażowe, rozbiórek)
Nadzory budowlane (kierownik budowy, inspektor nadzoru)
Ekspertyzy techniczne i opinie techniczne
Doradztwo projektowe
Okresowe przeglądy obiektów budowlanych (roczne i pięcioletnie)